Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ข่าว
สัมมนา/หลักสูตรอบรม
เอกสารเกี่ยวกับการสัมมนา


 

​ปี 2561
งาน Inaugural Corporate Governance Conference 2018 “Building Trust in Transforming Economy -
สร้างความเชื่อมั่นไปกับโลกที่แปรเปลี่ยน
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 8.30 –  17.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2-3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
 
- เอกสารบรรยาย

   - Building Trust through addressing the needs of Investors by Mr. Loh Uantchern, CEO, Asia Pacific, Black Sun  PLC
   - The Importance of Board Diversity​ by Dato' Paul Supramaniam, Chairman of Law Asia International Lawyers
   - Driving Strategy for Long-term Success while Facing Short-Term Needs by Dr. Christine Chow, Director, Hermes Equity Ownership Services Ltd

    - Driving Business Value & Sustainability Through Active Investors by Ms. Pru Bennett, Managing Director, Head of Investment Stewardship APAC, Blackrock
สรุปประเด็นจากงานสัมมนา

Welcome Remarks by Mr. Rapee Sucharitakul, Secretary-General, SEC
 
Welcome Remarks by Mr. David Gerald, Founder, President & CEO, SIAS
 
Presentation: Building Trust through Addressing the needs of Investors
 
Presentation: Adding New Perspectives through Board Diversity
 
Panel Discussion: Corporate Culture –a Board Priority?
 
Presentation: Driving Strategy for Long-term Success while Facing Short-Term Needs
 
Presentation: Driving Business Value & Sustainability Through Active Investors
 
Panel Discussion: Corporate Culture and Long-term Success
 
Closing Address by Mr. Rapee Sucharitakul, Secretary-General, SEC
 


Fund Manager Workshop 2018 

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 1501 ชั้น 15 อาคารสำนักงาน ก.ล.ต.

- เอกสารการบรรยายเรื่อง "นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code)"
โดยนางโสมสุดา ตันจันทร์พงศ์, ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล

 

Roundtable Discussion 2018: Driving business value & sustainability through active investors
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 – 17.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

 

- กำหนดการ

- แนะนำผู้ร่วมเสวนา

เอกสารบรรยาย

- ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ มูลนิธิมั่นพัฒนา และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
     - ปาฐกถาหัวข้อ Thailand's Sustainable Business
Mr. Jamie Allen, Secretary General, Asian Corporate Governance Association (ACGA)
- คุณอัครพงษ์ ไทยานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ บมจ. บ้านปู

Welcome Remarks by Mr Rapee Sucharitakul
 
Opening Keynote “Thailand’s Sustainable Business”
 
Session I Views from international investors
 
Session II Views from Thai market participants in Thai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสัมมนา FC ยุค 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง I Code และการวัดผลการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 1601 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยธรรมาภิบาลการลงทุน (Responsible Investment)

โดย นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 

Knowledge Sharing 1/2018: การจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน”
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8:30 น. – 12:00 น.

ณ ห้องประชุม 1501 ชั้น 15 สำนักงานคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- เอกสารเผยแพร่ “Enhancing Long-Term Investment Outcome For All with Investment Policy”
คุณวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

-เอกสารเผยแพร่ การจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
คุณโสมสุดา ตันจันทร์พงศ์ ผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.


บทบาทผู้ลงทุนสถาบันกับการสร้างธรรมาภิบาลการลงทุน
บรรยายที่ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561
 
 
​ปี 2560
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการนำ CG Code ไปปรับใช้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
 
 

บทบาทที่ปรึกษาทางการเงินในการเตรียมความพร้อมของบริษัทที่จะยื่นขอเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนกับ CG Code ใหม่” วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 สำนักงาน ก.ล.ต.

PDF

 

Roundtable Discussion: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560
“การสร้างคุณค่าการลงทุนด้วย I Code” วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 8:30 น. – 12:00 น.
ณ ห้องบอลรูม I – II ชั้น 4 โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ ถนนวิทยุ

- กำหนดการ

- แนวทางเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code Guildeline)

- เอกสารเผยแพร่ Session I:

  คุณวรัชญา ศรีมาจันทร์​

- เอกสารเผยแพร่ Session II:

   คุณโสมสุดา ตันจันทร์พงศ์

   คุณกรวุฒิ ลีนะบรรจง

 

บรรยากาศงาน Roundtable Discussion: “การสร้างคุณค่าการลงทุนด้วย I Code”
https://youtu.be/IeoAtnjJJpw


Roundtable Discussion Session I: Value Creation กับ ผู้ลงทุนสถาบันยุค 4.0
https://youtu.be/uCpCBmhkwwQ

Roundtable Discussion Session II: ธรรมาภิบาลการลงทุน: From “Will” to “Can”
https://youtu.be/nmxTFFkvmoc

 

 


การสัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG Code ใหม่"
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

- กำหนดการงานสัมมนา
- การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนและ CG Code 2560

        PDF                    PPT

- TIA เอกสารประกอบการบรรยาย

- IOD เอกสารประกอบการบรรยาย

- FAQ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การสัมมนาเปิดตัว CG Code ใหม่ "บริษัทจดทะเบียนไทยก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0"
วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
 
 

การสัมมนาเรื่อง "Institutional Investors Forum: Thailand's Investment Governance Code ("I Code") วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

- กำหนดการงานสัมมนา

- หลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

- ประวัติวิทยากร
            - Ms. Pru Bennett
               Presentation Shareholder Stewardship in Asia.pdf
            - Mr. Edphawin Eddy Jetjirawat
            - Mr. Rapee Sucharitakul
            - Ms. Voravan Tarapoom

- บันทึกการสัมมนา

 

SEC Conference 2017 : "Governance & Sustainability"

วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

            - เอกสารประกอบการสัมมนา โดย ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส (คุณวรัชญา ศรีมาจันทร์)

 

​ปี 2559

การสัมมนาเรื่อง “รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไร ให้ถูกต้อง” วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 - 12.30 น.
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
 

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น "หลักการบริหารกิจการที่ดี" และ หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน" ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.15 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี อะ รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ

- เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็น "หลักการบริหารกิจการที่ดี" และ หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน" ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

- เอกสารรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักการบริหารกิจการที่ดี

- แบบสำรวจความคิดเห็น (ร่าง) หลักการบริหารกิจการที่ดี

- คำถามเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักการบริหารกิจการที่ดี

- บันทึกการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง "คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในฐานะผู้นำกิจการสู่ความยั่งยืน"

 

​การเสวนาเรื่อง “เทคนิคการจัดการอินไซด์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ” วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 8.00 - 11.45 น. ณ หอประชุมสังเวียนฯ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

บันทึกการสัมมนาเรื่อง “การดำเนินคดีแบบกลุ่ม : Class Action” วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมสังเวียนฯ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

เอกสารประกอบการสัมมนา "การรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (RPT) ของบริษัทจดทะเบียน" วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 9.00 - 12.30 น.   ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์  โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

 

เอกสารประกอบการเสวนา "The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting"
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559  ณ ห้อง Le Grand Ballroom โรงแรม โซฟิเทล แบงค์กอก สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 

เอกสารประกอบการเสวนา "การแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. 3 ปี"
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559  ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
 

เอกสารประกอบการเสวนา "New Auditor’s Report Effective for Fiscal Year 2016" วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ณ ห้อง 1601 สำนักงาน ก.ล.ต. 

​ปี 2558

เอกสารประกอบการสัมมนาการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี 2558
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1601 สำนักงาน ก.ล.ต. กรุงเทพฯ
 
 
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558  เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
 
งานสัมมนา Breakfast Talk
วันพุธที่ 30 กันยายน 2558  เวลา 8.00 - 11.30 น. ห้อง Grand Ballroom โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
 
ปาฐกถาเรื่อง "บทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนกับการเปิดเผยข้อมูล" โดย นายวสันต์ เทียนหอม รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 
 

สัมมนาเรื่อง ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการสอบทานข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงิน                         

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.15 - 13.30 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ  

- เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อ "พัฒนาการทางบัญชีที่มีผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน" โดย คุณประสัณห์  เชื้อพานิช  นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

- เอกสารประกอบการนำเสนอ "Guidelines of AC : ประเด็นที่สามารถใช้สอบถามผู้สอบบัญชีเพื่อประโยชน์ในการสอบทานงบการเงิน" โดย คุณธวัชชัย  เกียรติกวานกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

- เอกสารประกอบการเสวนาในหัวข้อ"ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลการเงิน" โดย คุณวรัชญา  ศรีมาจันทร์  ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

ปี 2557​

สัมมนาเรื่อง "การเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)" วัน​​ที่ 17 พฤศจิกายน 2557

 หัวข้อ “การเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างไรให้ครบถ้วน” ของฝ่ายพัฒนาบริษัท

- เอกสารประกอบการสัมมานาในส่วนของ Management Discussion and Analysis (MD&A) จัดทำโดย ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

 

 

สัมมนา เรื่อง "การชี้แจงและทำความเข้าใจวิธีการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน"                                                      

ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ วันที่ 4 สิงหาคม 2557

 
ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วันที่  3  เมษายน  2557

สัมมนา เรื่อง “ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน”

ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 

- ทิศทางเเละแผนพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน 

- ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน โดย PWC, SCB, TISCO

- บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการพัฒนาให้เกิด Anti-corruption in practice

สัมมนาเรื่อง  “ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)” วันที่ 7 และ 9 มกราคม 2557
 
 

ปี 2556

สัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานตามมาตรา 56 และการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
ที่ปรับปรุงใหม่
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 21 23 26 สิงหาคม 2556 และ 3 กันยายน 2556
  

SEC for CEO Forum "ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยกลไกตลาดทุน"

ณ ห้อง The West Wing  ชั้น 3 โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

 สัมมนา MD&A วันที่ 30 มกราคม 2556
 
 
 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด 14 มีนาคม 2560
SEC Help Center
1207
cg@sec.or.th
 Privacy |  Disclaimer |  Links |  สำนักงาน ก.ล.ต. |  site map


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : cg@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.cgthailand.org 2556