News & Events เอกสารสัมมนา Good IT Governance : Risk Management and Data Responsibility วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เอกสารสัมมนาการเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 บทบาทผู้ลงทุนสถาบันกับการสร้างธรรมาภิบาลการลงทุน เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG Code ใหม่” เอกสารประกอบงานสัมมนาเปิดตัว CG Code ใหม่ "บริษัทจดทะเบียนไทยก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0" เอกสารประกอบการสัมมนา “Institutional Investors Forum: Thailand’s Investment Governance Code (I Code)” ผลการประเมิน Corruption Perceptions Index 2017 SEC Conference 2017 : Governance & Sustainability รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ผลการประเมิน CG Watch 2016 ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2561 แบบ AGM Checklist ประจำปี 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ต.ค. 2559) ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)