Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 
 
 
 
ผู้ประกอบวิชาชีพ /Gatekeeper

กลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ในการดูแลสอดส่องการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ซึ่ง Gatekeeper ในที่นี้ ได้แก่ เลขานุการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี เป็นต้น 

(1) เลขานุการบริษัท (Company Secretary) 
 
บุคคลที่ถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎและระเบียบของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
นอกจากหน้าที่ต่อคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นโดยการเป็นผู้ติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการและผู้บริหาร จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้นและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ของบริษัทผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้ เลขานุการบริษัทจึงเปรียบเสมือนเป็นกลไกสำคัญที่มีส่วนช่วยผลักดันให้การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ชัดเจน โปร่งใส มีการระแวดระวังให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้เกิดการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งสุดท้าย ผลประโยชนก็จะตกอยู่ที่ผู้ถือหุ้นนั่นเอง  

การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ดี ไม่มีกฎมายกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ ที่คอยช่วยให้บริษัทและคณะกรรมการของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นตัวกลางที่คอยประสานงานกับบุคคลภายในบริษัท การคัดเลือกเลขานุการบริษัทจึงควรเลือกผู้ที่รู้และเข้าใจลักษณะธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รู้จักแสวงหาข้อมูลทั้งภายในภายนอกบริษัท เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารตลอดจนผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ควรมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทำ นอกจากนี้ น่าจะมีความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อสาร/ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมทั้งมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการได้ที่ คู่มือการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท

 
(2) ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)
 
ผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ในการให้บริการคำปรึกษา ความเห็น และการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ แก่บริษัทมหาชนจำกัด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป เช่น กรณีจะนำหุ้นออกเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป หรือจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือจะจัดทำแผนฟื้นฟูเพื่อแก้ไขฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทให้พ้นจากการเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินยังมีบทบาทต่อการผลักดันบริษัทจดทะเบียนให้เกิดการกำกับดูแลกิจการ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของตลาดทุนไทย เช่น ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทเข้าใหม่ที่เป็นลูกค้าของที่ปรึกษาทางการเงิน บางครั้งอาจจะไม่มีความรู้เพียงพอว่าการจะปฏิบัติตัวให้มีการกำกับดูแลกิจการนั้นจะต้องทำอย่างไร ที่ปรึกษาทางการเงินจึงจำเป็นต้องวางกรอบ หรือแนวทางเพื่อให้ลูกค้าปฏิบัติตาม อย่างน้อยสิ่งที่ต้องแนะนำก็คือ บริษัทมีนโยบายในการกำกับกิจการอย่างไร และเมื่อมีแนวทาง และรูปแบบการปฏิบัติแล้ว ก็ต้องติดตามให้มีการปฏิบัติ เพื่อประเมินดูว่าแนวทางที่ดำเนินการนั้นมีความเหมาะสมกับบริษัทหรือไม่  

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินควรคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ข้อ ในการแนะนำลูกค้าไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่กำลังจะเข้าจดทะเบียน หรือลูกค้าที่จดทะเบียนอยู่แล้วก็ตามให้พึงปฏิบัติตามข้อกำหนดอันประกอบไปด้วย โครงสร้างกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ งานนักลงทุนสัมพันธ์ และการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องรู้ถึงข้อปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ เพราะในแต่ละส่วนล้วนแต่มีความสำคัญในรายละเอียดที่แตกต่างกัน 

(3) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Auditor) 
 
บุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึ่งสามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่จะสามารถรับรองงบการเงินของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนได้ จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้สอบบัญชีฯ มีหน้าที่ต้องรับรองงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่จะถูกนำมาเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการจะต้องมีงบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งสามารถสังเกตได้จากหน้าแรกของงบการเงินที่จะต้องสั้นมากไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ หากบริษัทไหน ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตหรือคำอธิบายมากเท่าใดก็อาจเป็นเครื่องแสดงว่าบัญชีมีปัญหามากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้การรับรองงบการเงินมีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้ ก.ล.ต. จึงได้ออกเกณฑ์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนผู้สอบบัญชีฯ(Auditor rotation) ทุก 5 รอบปีบัญชี
 
อย่างไรก็ดี จากการประเมินตาม CG-ROSC มีข้อสังเกตว่าประเทศไทยควรกำหนดเกณฑ์ห้ามผู้สอบบัญชีให้บริการอื่น (Non-audit service) แก่บริษัทที่ตนเป็นผู้สอบบัญชี เช่น ทำบัญชี การออกแบบและวางระบบทางการเงิน การให้บริการตรวจสอบภายใน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมาย Sarbanes-Oxley Act 2002 (Section 201)
 
 
 

หมวด

group-19.jpg

 .ล.ต
 
 
 ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 - เลขานุการบริษัท
 
 
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 
 
 ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 
  - ที่ปรึกษาทางการเงิน
 
group-20.jpg

 

 group-21.jpg

ะดับประเทศ

- CG ROSC

- CG watch​

 group-22.jpg

ดูข้อมูลเพิ่มเติม click20here.jpg

 group-23.jpg

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม   click20here.jpg

 
 
ปรับปรุงล่าสุด 29 มีนาคม 2560
 Privacy |  Disclaimer |  Links |  สำนักงาน ก.ล.ต. |  site map


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : cg@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.cgthailand.org 2556

TH

: